Semalt hünärmeni Google analitikasyny sesden nädip boşatmalydygyny bilýär

Google Analytics-iň usulyýet barlaglaryny geçirmek gaty möhümdir. Semaltyň ýokary hünärmeni Iwan Konowalow öňe gidip, käbir esasy süzgüçler bilen sesden nädip dynmalydygyny size aýdyp berer.

Google Analytics web sahypalaryňyz barada düşünje we gymmatly maglumatlary almak üçin iň güýçli platformalardan biridir. Bularyň hemmesi işiňiziň ösüşine göni ýa-da gytaklaýyn täsir edip biler. Käbir kostýumlary gazmazdan ozal käbir möhüm kararlar bermeli we sesden dynmak üçin ygtybarly çeşmeleri saýlamaly.

Google Analytics-den sesiň süzülmeginiň möhümdigini aýdyp bileris. Maglumatlaryňyzda ýygy-ýygydan käbir üýtgeşmeler girizmeli we sesi süzmegiň käbir usullaryny tapmaly. Mundan başga-da, sahypaňyzyň haýsy traffigi alýandygyny we hilini nädip saklamalydygyny anyklamaly. Birnäçe web sahypasyny döretmek aňsat, ýöne web sahypaňyzyň ýokary hilli hitleri almagyny üpjün edip, köp sanly pikir bilen iş salyşmak has kyn. Hasap gurluşlary bilen iş salyşmak we bu meselede kimdir biriniň kömegini talap etmek kyn bolup biler. Emma käbir zatlar biziň hemmämiz üçin möhümdir.

Google Analytics süzgüçleri bilen tanyşdyrmak

“Google Analytics Filters”, adyndan belli bolşy ýaly, maglumatlary üýtgetmegiň we çäklendirmegiň usulyny üpjün edýär. Adatça, muny sahypa görmek bölüminde görüp bolýar. “Google Analytics” ulanyjylaryna özüne laýyk gelýän birnäçe süzgüç döretmäge mümkinçilik berýän öz interfeýsi bar. Her süzgüç, süzgüçleri ulanmak aýratynlyklary bar. Aýratyn maglumatlary aýryp ýa-da goşup bilersiňiz. Mundan başga-da, “Filter bellemek” bölümlerinde agzalan sargytlar esasynda ýerleşdirilen ýörite süzgüçleri hem döredip bilersiňiz.

Esasy süzgüçler bilen sesden dynyň

Süzgüçleri öz pikirleriňize ulanmak möhümdir, sebäbi gelýän we çykýan maglumatlara täsir edýär. Süzülen faýllary we maglumatlar toplumyny kompýuteriňiziň bir ýerinde dikeldip bilersiňiz.

Emma muny etmezden ozal aşakdaky zatlary ýatda saklamaly:

1. Içerki IP süzgüçden başga

Trafigiňyzyň hilini üpjün etmek üçin guramaňyzdan gelýän pikirleri ýok etmeli. Döredilen kärhanalaryň hemmesi diýen ýaly şeýle edýärler we maglumatlary wagtal-wagtal üýtgedýärler. Ofisiňizden gönüden-göni gelýän saparlar daşarky çeşmeleriň saparlaryndan has tapawutlanýar. Içerki IP adresleri Google Analytics-iň görnüş bölüminden aýryp bilersiňiz. Iki IP adresi bolan torlara dürli süzgüçleri hem ulanmak bolýar. Web sahypaňyz birneme uly bolsa we “Google Manager” aýratynlygyny ulanýan bolsaňyz, “Google Manager” -de belli bir düzgünler we makrolar bilen üýtgedilen web sahypalaryňyza görünişleri ibermegi bes etmeli.

2. Baş harp süzgüçleri we kampaniýa aýratynlygy

Kampaniýalarda we hil netijeleri üçin olaryň häsiýetlerinde kiçi göwrümli süzgüçleri mejbur etmeli. Web sahypalary kampaniýasy üçin ýörite URL döretmek üçin bellik parametrini ulananyňyzda, her parametriň diňleýjileriniň görnüşine we onuň üçin döredilen süzgüçine esaslanmaly. Mysal üçin, filtri LinkedIn diýip atlandyryp bilersiňiz we göni şol sosial media sahypasyndan traffigi alyp bilersiňiz.

Netije

Bu seslerden dynmak üçin gaty süzgüçli pikirler. Bu pikirlerden ýeterlik maglumat alarsyňyz we web sahypaňyzyň hilini we ygtybarlylygyny saklap bilersiňiz diýip umyt edýärin.

mass gmail